Regulamin Wykonywania Lotów Widokowych

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa wzajemne obowiązki Organizatora, Operatora i Pasażera w zakresie wykonania usługi lotu widokowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje:

a) Dowódca – pilot dowódca wyznaczony przez upoważnioną osobę Operatora na konkretny lot.

b) Lądowisko – obiekt wpisany do Ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

c) Lot widokowy – lot w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 379/2014 z 7 kwietnia 2014 r., tj. lot odpłatny, w którym start i lądowanie odbywają się w tym samym miejscu.

d) Lotnisko – obiekt wpisany do Rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

e) Nabywca Vouchera – osoba dokonująca zakupu Vouchera niebędąca jednocześnie Pasażerem.

f) Operator – R-AVIA sp. z o.o., Brogi 2, 95-082 Dobroń, NIP: 731-20-767-26, REGON: 522129296, KRS: 0000974104.

g) Pasażer – każda osoba, która na podstawie zakupionego voucheru lub uprawnienia wynikającego z innego stosunku prawnego (np. umowy z innym podmiotem) jest uprawniona do odbycia lotu w charakterze pasażera.

h) Voucher – wydrukowane potwierdzenie zakupu usługi Lotu widokowego.

i) Organizator – LDA Solutions sp. z o.o. – (LotyWidokowen.Net), NIP 762-201-28-21, REGON: 389343490, KRS: 0000909351

3. Każdy Pasażer jest zobowiązany przestrzegać postanowienia Regulaminu.

4. Operator wykonuje Loty widokowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580, dalej: „Prawo lotnicze”) a także przepisami rozporządzenia (UE) nr 379/2014 oraz rozporządzenia (UE) nr 965/2012 z 5 października 2012 r.

5. Operator może wykonywać starty i lądowania z lotnisk i lądowisk, w tym lądowisk wodnych.

6. Operator przestrzega zasad wykonywania lotów określonych w Regulaminie.

 

§ 2.
Rezerwacja i sprzedaż Vouchera

1. Zakup Vouchera może nastąpić bezpośrednio u Organizatora jak również u autoryzowanego podmiotu pośredniczącego, który jest związany odpowiednią umową z Operatorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, które nie mają jego autoryzacji oraz nie są związane z nim umowami na obsługę sprzedaży Voucherów.

2. Sprzedaż Vouchera następuje w momencie płatności za wybrany wariant oferty przedstawionej przez Operatora.

3. Sprzedaż Vouchera może odbyć się w drodze:

a) Płatności bezpośrednio u Organizatora w kasie lub na podany przez niego rachunek bankowy,

b) Płatności w elektronicznym systemie sprzedaży,

c) Płatności u autoryzowanego przez Organizatora pośrednika.

4. Dowodem sprzedaży jest otrzymanie potwierdzenia zaksięgowania płatności lub samego Vouchera w wersji papierowej albo elektronicznej.

§ 3.
Realizacja Vouchera

1. Ważny Voucher uprawnia pasażera do odbycia Lotu widokowego w ramach działalności Organizatora, na zasadach określonych w ofercie i na Voucherze.

2. Voucher jest ważny, jeżeli w systemie Organizatora widnieje jako opłacony i nie został wcześniej wykorzystany. Voucher traci swoją ważność w przypadku odwołania lub rezygnacji z Lotu widokowego z naruszeniem postanowień Regulaminu.

3. Voucher obejmuje rodzaj Lotu widokowego wskazanego w umowie. Voucher jest realizowany na okaziciela. W przypadku, kiedy nabywca Vouchera nie będzie Pasażerem, nabywca jest zobowiązany do przekazania treści obowiązków wynikających z Regulaminu Pasażerowi.

4. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera Organizator nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Pasażera, a Pasażerowi nie przysługują żadne roszenia wobec Organizatora w związku z wykonaniem Lotu widokowego.

5. Pasażer może zarezerwować termin Lotu widokowego po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem na dane kontaktowe wskazane na Voucherze. Termin wykonania Lotu widokowego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych, a także możliwości operacyjnych i technicznych Operatora oraz lotniska na z jakiego lot się odbywa.

§ 4.
Zmiana terminu i odwołanie Lotów widokowych

1. Pasażer może odwołać umówiony Lot widokowy najpóźniej 5 dni przed umówionym dniem. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Pasażera do dokonania zmiany terminu Lotu widokowego, przy czym zmiana może nastąpić nie więcej niż 2 razy.

2. Odwołanie Lotu widokowego po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 4 lub niestawienie się na umówiony termin bez odwołania jest równoznaczne ze zrealizowaniem Vouchera.

3. Organizator może odwołać Lot widokowy z powodu:

a) Niekorzystnych warunków meteorologicznych,

b) Usterki technicznej,

c) Niedyspozycji osób wymaganych do realizacji Lotu widokowego,

d) Innych okoliczności wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa, m.in. zmian w strukturze przestrzeni powietrznej, braku dostępności wybranego lotniska lub lądowiska.

4. Organizator może odwołać Lot widokowy z innych ważnych przyczyn, które nie wpływają na poziom bezpieczeństwa operacji lotniczej, ale są związane z przedmiotem działalności Organizatora.

5. Odwołanie Lotu widokowego w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 obliguje Organizatora do wyznaczenia nowego terminu Lotu widokowego. Nowy termin zostanie ustalony z Pasażerem indywidualnie, lub opublikowany zostanie kalendarz dostępnych terminów na stronie internetowej Operatora.

6. W przypadku odwołania i zmiany terminu Lotu widokowego z powodów wskazanych w ust. 3 i 4, Organizator nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).

7. Organizator może odwołać Lot widokowy z powodu naruszenia postanowień Regulaminu przez Pasażera, w szczególności określonych w § 8 i § 9. W takim przypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Pasażera, a Voucher uważa się za zrealizowany.

8. Sposoby zmiany terminów lotów, które wykonywane będą na zlecenie innych podmiotów zostaną określone w tej umowie.

§ 5.
Organizacja Lotów widokowych

1. Loty widokowe są organizowane na lotniskach i lądowiskach, które mają nawierzchnię i długość drogi startowej (rozbiegu) pozwalającą na wykonanie startu zgodnie z instrukcją użytkowania w locie statku powietrznego. Możliwe jest wykonywanie Lotów widokowych na lądowiskach wodnych samolotami przystosowanymi do operacji na wodzie.

2. Start i lądowanie odbywają się na tym samym lotnisku lub lądowisku, za wyjątkiem lądowań awaryjnych i sytuacji nieprzewidzianych, związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej.

3. Organizacja Lotów widokowych musi być uzgodniona z innymi podmiotami wykonującymi operacje lotnicze, a na Lotnisku dodatkowo z jego zarządzającym.

4. Długość lotu podana na voucherze jest orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o lądowaniu przed lub po upływie wskazanego na voucherze czasu lotu. Ewentualne powtórzenie lotu zależy od decyzji Organizatora, podjętej w oparciu o panujące warunki meteorologiczne.

5. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Lotu widokowego co najmniej 30 min przed umówioną godziną startu. Przekroczenie czasu 30 min przed umówioną godziną startu może uzasadnić odmowę wykonania Lotu widokowego w danym dniu, bez konsekwencji finansowych po stronie Organizatora.

6. Osoba wskazana przez Organizatora udziela Pasażerowi instrukcji z zakresu:

a) Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w kabinie statku powietrznego,

b) Materiałów zakazanych do wniesienia na pokład statku powietrznego,

c) Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,

d) Poruszania się po płycie lotniska/lądowiska,

e) Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.

7. Pasażer musi podać swoją aktualną wagę, a w przypadku polecenia Dowódcy poddać się ważeniu w celu możliwości obliczenia arkuszu masy i wyważenia. W przypadku przekroczenia ograniczeń załadunku statku powietrznego Dowódca odmawia wykonania lotu ,a Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Dopuszczalna waga Pasażera to:

a) Dla samolotu SP-OKS 100 kg;

8. Pasażer może poruszać się po płycie lotniska lub lądowiska tylko pod nadzorem osoby wskazanej przez Organizatora.

9. Od momentu zajęcia miejsca w statku powietrznym do czasu jego opuszczenia po zakończonym locie, Pasażer ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń Dowódcy. W czasie kołowania na start a także startu, lotu i lądowania, Dowódca jest osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub jego zakończeniem.

10. Po lądowaniu Pasażer może opuścić statek powietrzny tylko po jego zatrzymaniu i udzieleniu zgody przez Dowódcę. Pasażer schodzi z lotniska pod nadzorem osoby wskazanej przez Organizatora.

§ 6.
Zasady wykonywania Lotów widokowych

1. Lotów widokowych nie wykonuje się:

a) Przy widzialności mniejszej niż 2000 m lub w chmurach,

b) Wcześniej niż 30 min przed wschodem słońca i później niż 30 min po zachodzie,

c) Nad zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości mniejszej niż 300 m (1000 ft) AGL,

d) Nad terenami innymi niż wymienione w lit. c) nie mniej niż 150 m (500 ft) AGL,

e) Nad miastami o liczbie mieszkańców:

 • 25 000-50 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,
 • 50 000-100 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,
 • Powyżej 100 000 – nie niżej niż 1500 m AMSL,
 • Nad m.st. Warszawa – nie niżej niż 2000 m AMSL.

2. Ograniczenia określone w ust. 1 lit. c)-e) nie obowiązują w odniesieniu do startu i lądowania samolotu.

3. W czasie Lotu widokowego pełną władzę i decyzyjność ma Dowódca.

§ 7.
Bezpieczeństwo Lotów widokowych

1. Pasażer w czasie Lotu widokowego musi być zapięty w pasy bezpieczeństwa.

2. Przed rozpoczęciem Lotu widokowego Pasażer lub prawny opiekun Pasażera, jeśli Pasażer jest osobą niepełnoletnią, składa Dowódcy albo Organizatorowi pisemne oświadczenie o charakterze udziału w locie, zawierające jednocześnie potwierdzenie zapoznania się Regulaminem.

3. W czasie Lotu widokowego w sytuacji zagrożenia, Dowódca może odstąpić od określonych procedur jeżeli wymagają tego okoliczności i ma to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Obejmuje to również możliwość skrócenia lotu z przyczyn uzasadniających bezpieczeństwo operacji lotniczej. W takiej sytuacji Pasażerowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, jednak w szczególnych wypadkach Operator może podjąć decyzje o powtórzeniu lotu.

§ 8.
Obowiązki i zachowanie pasażera

1. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń Dowódcy.

2. Pasażer nie może dotykać żadnych urządzeń w samolocie ani w inny sposób wpływać na czynności Dowódcy.

3. Dowódca ma prawo odmówić zabrania Pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pasażer nie może na lotnisku/lądowisku palić papierosów ani innych wyrobów tytoniowych.

4. Pasażer musi przed Lotem widokowym podać Dowódcy aktualną wagę oraz informacje o stanie zdrowia (nadciśnienie, padaczka, choroby serca, choroby psychiczne itp.).

5. Dopuszczalne jest zabranie na Lot widokowy aparatu/kamery/telefonu, przy czym przedmioty te nie mogą utrudniać wykonywania czynności Dowódcy. O możliwości utrudniania wykonywania czynności decyduje tylko Dowódca. Za pozostawione poza samolotem przedmioty Operator nie bierze odpowiedzialności.

6. W przypadku naruszenia przepisów określonych w ust. 1-5 Dowódca może odmówić wykonania operacji lotniczej lub lądować wcześniej niż było to planowane.

7. Pasażer ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez Operatora. Pasażer ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy oraz osób wskazanych przez Operatora do obsługi klientów.

8. Osoby niepełnoletnie mogą odbyć Lot widokowy tylko po okazaniu pisemnej zgody co najmniej jednego opiekuna prawnego lub w jego obecności. Dzieci do ukończenia 4 roku życia muszą być pod opieką co najmniej jednego opiekuna prawnego.

§ 9.
Odpowiedzialność Pasażera

1. Pasażer jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem podczas obecności na lotnisku/lądowisku i w statku powietrznym, jeżeli szkoda powstała w związku z naruszeniem Regulaminu przez Pasażera.

2. Pasażer jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Operator w wyniku wcześniejszego lądowania zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu. Jeżeli zachowanie Pasażera miało miejsce przed startem, Dowódca odmawia wykonania lotu a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia terminu.

3. W przypadku braku poinformowania Pasażera o obowiązkach wynikających z Regulaminu zgodnie z § 3 ust. 3, za szkody razem z Pasażerem odpowiada solidarnie nabywca Vouchera.

§ 10.
Odpowiedzialność OPERATORA

1. Operator jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) Wykonanie operacji sprawnym statkiem technicznym,

b) Wyznaczeniem na Dowódcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,

c) Niewykonanie Lotu widokowego w przypadku niekorzystnych prognoz meteorologicznych,

d) Korzystanie z lotnisk lub lądowisk dopuszczonych do operacji lotniczych.

2. Operator jest odpowiedzialny za realizację Lotu widokowego w umówionym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu.

3. Operator odpowiada za wstępne przeszkolenie Pasażera w zakresie zachowania na pokładzie statku powietrznego.

4. Operator odpowiada za umieszczenie w widocznych miejscach listy materiałów zabronionych do wnoszenia na pokład statku powietrznego.

5. Operator odpowiada za organizację ruchu Pasażera po lotnisku. W każdym przypadku Pasażer ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez Operatora.

6. Operator nie odpowiada za niezrealizowanie Lotu widokowego, jeżeli doszło do niego z przyczyn niezależnych od Operatora. Za przyczyny niezależne od Operatora uważane są w szczególności warunki meteorologiczne, usterki techniczne statków powietrznych lub maszyn obsługujących statki powietrzne, niedyspozycje Dowódcy itp.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania Lotu widokowego, przy czym Operator nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).

§ 11.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Operator.

2. Operator przetwarza następujące rodzaje danych: dane osobowe, dane kontaktowe, waga Pasażera.

3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia organizacji Lotów widokowych oraz obliczania masy i wyważenia statku powietrznego.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest NCO.POL.100 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.

5. Dane mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu Lotu widokowego.

6. Pasażer ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przy czym nie dotyczy to przetwarzania na cele wykonania Lotu widokowego.

 

 

Regulamin serwisu LotyWidokowe.Net

Spis treści

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług
 • 3 Rozpoczęcie korzystania z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net)
 • 4 Zasady korzystania z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net)
 • 5 Rezerwacje/Zamówienia
 • 6 Odpowiedzialność
 • 7 Reklamacje
 • 8 Informacje dodatkowe
 • 9 Załączniki

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z aplikacji LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) (zwanej dalej LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net)) i w szczególności reguluje:
 2. a) warunki zawierania i wykonywania umów;
  b) zakres świadczonych usług w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net);
  c) odpowiedzialność;
  d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 4. Administrator/Administrator danych/Usługodawca — firma LDA Solutions sp. z o.o., Dudowizna 27, 07-308 Dudowizna, NIP: 762-201-28-21, REGON: 389343490, KRS: 0000909341 świadcząca usługi drogą elektroniczną;
 5. LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) — prowadzona przez Administratora aplikacja, która umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą w celu zawarcia umów na usługi oferowane przez Usługodawcę;
 6. Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto Użytkownika w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę;
 7. Umowa — każda umowa zawarta za pośrednictwem LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) między Usługodawcą a Użytkownikiem;
 8. Usługa/Usługi — zakres czynności oferowanych przez Usługodawcę Użytkownikom w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net), a także usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora;
 9. Strona — każda strona danej umowy — Usługodawca, Użytkownik, Administrator;
 10. Rezerwacja — udostępniony w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) interaktywny kalendarz pozwalający na dokonywanie rezerwacji przez Użytkowników Usług u Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie;
 11. Rejestracja — wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone Konto i zawarta jest umowa z Administratorem na świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie;
 12. Konto — odrębna część LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi;
 13. Zamówienie — wyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy z Usługodawcą;
 14. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie niniejszego Regulaminu zapisy dotyczące Konsumenta będą miały także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 15. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług związanych z umożliwieniem nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą oraz umożliwianiu dokonywania w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) Rezerwacji i Zamówień.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. W ramach prowadzenia LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:
 3. a) Prowadzenia Konta;
  b) Umożliwienie dokonywania Rezerwacji usług;
  c) Umożliwienie dokonywania Zamówień;
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie Rejestracji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności.
 5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta (korzystając z opcji Usuń Konto w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net)).
 6. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu prawa UE może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu skorzystania z tego prawa należy poinformować o tym fakcie Administratora drogą mailową.
 7. Użytkownik, zakładając Konto, wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgody na komunikację elektroniczną. Wszelka komunikacja i powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta. Kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) zawarte są w Polityce prywatności.

 § 3 Rozpoczęcie korzystania z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net)

 1. Korzystanie z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) jest bezpłatne. Administrator może wprowadzić dodatkowe odpłatne usługi lub funkcjonalności w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net). Usługi lub funkcjonalności związane z opłatami zostaną wyraźnie zaznaczone w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net).

  2. LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) jako aplikacja mobilna działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android 6.0.1 lub nowszy lub iOS 12, i nowszy. Przy starszych wersjach systemu możliwe jest niepełne lub nieprawidłowe działanie LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net).

  3. LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) jako aplikacja webowa działa na komputerach i urządzeniach mobilnych posiadających zainstalowaną i uaktualnioną przeglądarkę internetową.

  4. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych chcąca korzystać z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) w formie aplikacji mobilnej musi w pierwszej kolejności zainstalować LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon lub tablet).

  5. Aby dokonać instalacji LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) w formie aplikacji mobilnej, należy pobrać LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) z dostępnego na urządzeniu mobilnym sklepu: Google Play (dla urządzeń z systemem Android) albo App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

  6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownika konieczne jest podanie adres e-mail oraz Hasła. Dalsze dane Użytkownik uzupełnia lub podaje w ramach korzystania z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net).

  7. W celu ukończenia Rejestracji konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności i zaakceptowanie ich treści.

  8. Pobranie, instalacja, a także korzystanie z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) wymaga transmisji danych, co może wiązać się z opłatą nałożoną przez dostawcę usług internetowych. W żadnym wypadku Administrator nie odpowiada za naliczenie opłat przez dostawcę usług internetowych.

  9. Po wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności należy wcisnąć oznaczony przycisk rejestracji. Na adres mailowy podany podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który to należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację.

  10. Po skutecznej Rejestracji osoba fizyczna staje się Użytkownikiem i może logować się w LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net), przeglądać zasoby LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net), dokonywać Rezerwacji i Zamówień, kontaktować się z Usługodawcami, czy też edytować swoje dane.

 § 4 Zasady korzystania z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net)

 1. Użytkownik powinien zapoznać się z funkcjonalnością LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) i mieć świadomość, że korzysta z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) na własną odpowiedzialność.
 2. LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) umożliwia Użytkownikom korzystanie z narzędzi systemowych w celu dokonywania Rezerwacji/Zamówień oraz kontaktowania się w sprawie usług — na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji. W przypadku zmiany danych powinien dokonać ich aktualizacji, korzystając ze swojego Konta.
 4. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, w tym nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę do tego nieuprawnioną. Administrator może zawiesić Konto i żądać wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub wiarygodnego potwierdzenia umocowania do dostępu do Konta.
 5. Administrator stara się zapewnić niezbędną pomoc przy korzystaniu z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net). Aby skorzystać z pomocy, należy skontaktować się z Administratorem poprzez kanały kontaktowe udostępnione w LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net).
 6. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net).
 7. Administrator informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net). W każdym takim wypadku Administrator dołoży starań, by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Użytkowników.

§ 5 Rezerwacje/Zamówienia

 1. W ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) może dochodzić do dokonywania Rezerwacji usług i dokonywania Zamówień produktów oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji/Zamówienia – za pośrednictwem LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) lub wiadomości SMS/ e-mail.
 3. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia może być uzależnione przez Usługodawcę od uiszczenia przez Użytkownika przedpłaty. Informacja o obowiązku uiszczenie przedpłaty jest zamieszczona w LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) w miejscu, w którym Użytkownik dokonuje Rezerwacji lub Zamówienia.
 4. W przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty przez Użytkownika Usługodawca informuje na zasadach określonych w punkcie § 5. 3 o możliwości anulowania Zamówienia lub rezerwacji i określa zasady zwrotu przedpłaty.
 5. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia prowadzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, której wykonanie regulują odpowiednie przepisy prawa. Wszelka odpowiedzialność za wykonanie umowy i respektowanie prawa spoczywa na Usługodawcy.
 6. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej skorzystał już z Usługi. Użytkownik ma prawo dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W wypadku gdy Usługodawca dla danej Usługi zastrzeże Rezerwację po uiszczeniu przedpłaty, Usługodawca zatrzyma przedpłatę, jeśli Użytkownik nie zmieni terminu lub nie odwoła Usługi w terminie określonym przez Usługodawcę w widocznym miejscu przy dokonywaniu Rezerwacji.
 7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny związanej z zakupem produktów u Usługodawcy poprzez wystosowanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży taką umowę uważa się za niezawartą i strony powinny zwrócić sobie wszystko, to co sobie świadczyły. W przypadku, gdy do danej umowy Usługodawca na podstawie przepisów prawa wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, informacja o tym fakcie jest przekazywana Użytkownikowi podczas składania Zamówienia.
 8. Wszelkie płatności Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpośrednio u Usługodawcy. Jeżeli LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) udostępnia opcję płatności, Użytkownik może skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net). W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Użytkownika przez zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość i legalność oferowanych usług, zamieszczonych treści, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługodawcę. Usługodawca i Użytkownik odpowiadają za swoją zdolność prawną do realizacji umowy. W przypadku zauważenia naruszeń prosimy o poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji.
 2. Administrator nie ingeruje oraz nie sprawdza każdorazowo treści zamieszczonych na łamach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) przez Użytkowników. Administrator może jedynie po powzięciu informacji o naruszeniu Regulaminu zawiesić lub usunąć Konto.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych Regulaminem, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających przepisy prawa oraz prawa osób trzecich.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) treść sprzeczną z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierzającą do wprowadzenia w błąd, Administrator może zawiesić lub usunąć Konto.
 5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Administrator niezwłocznie usuwa Konto.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania Kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do Rejestracji.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) w innych celach niż te wskazane w LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net).

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze działaniem LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) należy składać, korzystając z opcji kontaktowych, dostępnych w LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net).
 2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 4. Reklamacje niezwiązane z działaniem LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net), w szczególności dotyczące wykonania bądź niewykonania Usługi przez Usługodawcę lub Użytkownika należy zgłaszać bezpośrednio temu Usługodawcy, lub Użytkownikowi.

§ 8 Informacje dodatkowe

 1. Cała zawartość LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net), w tym tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy są chronione prawem autorskim.
 2. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie w LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) lub przesłanie informacji o zmianach w wiadomości mailowej.
 5. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z LDA Solutions sp. z o.o. (serwis LotyWidokowe.Net) przed dniem wejścia w życie zmian.
 7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
 8. a) Skorzystać w państwie, którego konsument jest rezydentem z udostępnionych form wsparcia i pomocy na rzecz konsumentów świadczonych przez organizacje państwowe i non – profit;
  b) Złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej z Administratorem lub Usługodawcą.

Oferta
specjalna

Voucher papierowy

Voucher papierowy
Lot widokowy - 60 min.

Warszawa Babice

Elektrownia Żerań

Ogród zoologiczny

Centrum Nauki Kopernik

Centrum

Stadion Narodowy

Most Siekierkowski

Wyspy Zawadowskie

Las Kabacki / Powsin

Lotnisko Chopin

Park Kampinos

Żelazowa Wola

Czerwińsk nad Wisłą

Lotnisko Modlin

Twierdza Modlin

Zalew Zegrzyński

Lot widokowy - 45 min.

Warszawa Babice

Elektrownia Żerań

Ogród zoologiczny

Starówka

Centrum

Centrum Nauki Kopernik

Stadion Narodowy

Most siekierkowski

Pałac w Wilanowie

Las Kabacki / Powsin

Wyspy Zawadowskie

Lot widokowy nad Warszawą - 45 min.

Warszawa Babice

Twierdza Modlin

Żelazowa Wola

Park Kampinos

Czerwińsk nad Wisłą

Lotnisko Modlin

Lot widokowy - 45 min.

Warszawa Babice

Elektrownia Żerań

Zalew Zegrzyński

Narew

Wisła

Lotnisko Modlin

Lot widokowy - 15 min.

Elektrownia Żerań

Ogród zoologiczny

Widok na Warszawę
Centrum

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa - Stadion Narodowy
Stadion Narodowy

Centrum Warszawy

Lot widokowy - 30 min.

Elektrownia Żerań

Ogród Zoologiczny

Starówka

Centrum Nauki Kopernik

Centrum

Stadion Narodowy

Most Siekierkowski

Pałac w Wilanowie

Wyspy Zawadowskie